ประชาสัมพันธ์

  • user warning: Can't find file: 'cache_menu' (errno: 2) query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_menu WHERE cid = 'links:navigation:page-cid:blog:1' in /var/www/vhosts/arunsawad.com/mayagotami/mayagotami/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Can't find file: 'cache_menu' (errno: 2) query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_menu WHERE cid = 'links:navigation:tree-data:40821ec9c180fda929fd9c59dd1215a0' in /var/www/vhosts/arunsawad.com/mayagotami/mayagotami/includes/cache.inc on line 26.

  • user warning: Can't find file: 'cache_menu' (errno: 2) query: UPDATE cache_menu SET data = 'links:navigation:tree-data:40821ec9c180fda929fd9c59dd1215a0', created = 1414028206, expire = 0, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = 'links:navigation:page-cid:blog:1' in /var/www/vhosts/arunsawad.com/mayagotami/mayagotami/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Can't find file: 'cache_menu' (errno: 2) query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_menu WHERE cid = 'links:primary-links:page-cid:blog:1' in /var/www/vhosts/arunsawad.com/mayagotami/mayagotami/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Can't find file: 'cache_menu' (errno: 2) query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_menu WHERE cid = 'links:primary-links:tree-data:149008b2013b8c5eea4bd8cb89f9906a' in /var/www/vhosts/arunsawad.com/mayagotami/mayagotami/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Can't find file: 'cache_menu' (errno: 2) query: UPDATE cache_menu SET data = 'a:2:{s:4:\"tree\";a:7:{i:111;a:2:{s:4:\"link\";a:37:{s:14:\"load_functions\";s:0:\"\";s:16:\"to_arg_functions\";s:0:\"\";s:15:\"access_callback\";s:11:\"user_access\";s:16:\"access_arguments\";s:32:\"a:1:{i:0;s:14:\"access content\";}\";s:13:\"page_callback\";s:14:\"blog_page_last\";s:14:\"page_arguments\";s:6:\"a:0:{}\";s:5:\"title\";s:5:\"Blogs\";s:14:\"title_callback\";s:1:\"t\";s:15:\"title_arguments\";s:0:\"\";s:4:\"type\";s:2:\"20\";s:11:\"description\";s:0:\"\";s:9:\"menu_name\";s:13:\"primary-links\";s:4:\"mlid\";s:3:\"111\";s:4:\"plid\";s:1:\"0\";s:9:\"link_path\";s:4:\"blog\";s:11:\"router_path\";s:4:\"blog\";s:10:\"link_title\";s:4:\"HOME\";s:7:\"options\";s:53:\"a:1:{s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:4:\"Home\";}}\";s:6:\"module\";s:4:\"menu\";s:6:\"hidden\";s:1:\"0\";s:8:\"external\";s:1:\"0\";s:12:\"has_children\";s:1:\"0\";s:8:\"expanded\";s:1:\"0\";s:6:\"weight\";s:1:\"0\";s:5:\"depth\";s:1:\"1\";s:10:\"customized\";s:1:\"1\";s:2:\"p1\";s:3:\"111\";s:2:\"p2\";s:1:\"0\";s:2:\"p3\";s:1:\"0\";s:2:\"p4\";s:1:\"0\";s:2:\"p5\";s:1:\"0\";s:2:\"p6\";s:1:\"0\";s:2:\"p7\";s:1:\"0\";s:2:\"p8\";s:1:\"0\";s:2:\"p9\";s:1:\"0\";s:7:\"updated\";s:1:\"0\";s:15:\"in_active_trail\";b:1;}s:5:\"below\";b:0;}i:112;a:2:{s:4:\"link\";a:38:{s:14:\"load_functions\";s:26:\"a:1:{i:1;s:9:\"node_load\";}\";s:16:\"to_arg_functions\";s:0:\"\";s:15:\"access_callback\";s:11:\"node_access\";s:16:\"access_arguments\";s:29:\"a:2:{i:0;s:4:\"view\";i:1;i:1;}\";s:13:\"page_callback\";s:14:\"node_page_view\";s:14:\"page_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:5:\"title\";s:0:\"\";s:14:\"title_callback\";s:15:\"node_page_title\";s:15:\"title_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:4:\"type\";s:1:\"4\";s:11:\"description\";s:0:\"\";s:9:\"menu_name\";s:13:\"primary-links\";s:4:\"mlid\";s:3:\"112\";s:4:\"plid\";s:1:\"0\";s:9:\"link_path\";s:6:\"node/2\";s:11:\"router_path\";s:6:\"node/%\";s:10:\"link_title\";s:36:\"วัตถุประสงค์\";s:7:\"options\";s:86:\"a:1:{s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"วัตถุประสงค์\";}}\";s:6:\"module\";s:4:\"menu\";s:6:\"hidden\";s:1:\"0\";s:8:\"external\";s:1:\"0\";s:12:\"has_children\";s:1:\"0\";s:8:\"expanded\";s:1:\"0\";s:6:\"weight\";s:1:\"1\";s:5:\"depth\";s:1:\"1\";s:10:\"customized\";s:1:\"0\";s:2:\"p1\";s:3:\"112\";s:2:\"p2\";s:1:\"0\";s:2:\"p3\";s:1:\"0\";s:2:\"p4\";s:1:\"0\";s:2:\"p5\";s:1:\"0\";s:2:\"p6\";s:1:\"0\";s:2:\"p7\";s:1:\"0\";s:2:\"p8\";s:1:\"0\";s:2:\"p9\";s:1:\"0\";s:7:\"updated\";s:1:\"0\";s:15:\"in_active_trail\";b:0;s:6:\"access\";b:0;}s:5:\"below\";b:0;}i:113;a:2:{s:4:\"link\";a:38:{s:14:\"load_functions\";s:26:\"a:1:{i:1;s:9:\"node_load\";}\";s:16:\"to_arg_functions\";s:0:\"\";s:15:\"access_callback\";s:11:\"node_access\";s:16:\"access_arguments\";s:29:\"a:2:{i:0;s:4:\"view\";i:1;i:1;}\";s:13:\"page_callback\";s:14:\"node_page_view\";s:14:\"page_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:5:\"title\";s:0:\"\";s:14:\"title_callback\";s:15:\"node_page_title\";s:15:\"title_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:4:\"type\";s:1:\"4\";s:11:\"description\";s:0:\"\";s:9:\"menu_name\";s:13:\"primary-links\";s:4:\"mlid\";s:3:\"113\";s:4:\"plid\";s:1:\"0\";s:9:\"link_path\";s:6:\"node/3\";s:11:\"router_path\";s:6:\"node/%\";s:10:\"link_title\";s:30:\"ความเป็นมา\";s:7:\"options\";s:80:\"a:1:{s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"ความเป็นมา\";}}\";s:6:\"module\";s:4:\"menu\";s:6:\"hidden\";s:1:\"0\";s:8:\"external\";s:1:\"0\";s:12:\"has_children\";s:1:\"0\";s:8:\"expanded\";s:1:\"0\";s:6:\"weight\";s:1:\"2\";s:5:\"depth\";s:1:\"1\";s:10:\"customized\";s:1:\"0\";s:2:\"p1\";s:3:\"113\";s:2:\"p2\";s:1:\"0\";s:2:\"p3\";s:1:\"0\";s:2:\"p4\";s:1:\"0\";s:2:\"p5\";s:1:\"0\";s:2:\"p6\";s:1:\"0\";s:2:\"p7\";s:1:\"0\";s:2:\"p8\";s:1:\"0\";s:2:\"p9\";s:1:\"0\";s:7:\"updated\";s:1:\"0\";s:15:\"in_active_trail\";b:0;s:6:\"access\";b:0;}s:5:\"below\";b:0;}i:114;a:2:{s:4:\"link\";a:38:{s:14:\"load_functions\";s:26:\"a:1:{i:1;s:9:\"node_load\";}\";s:16:\"to_arg_functions\";s:0:\"\";s:15:\"access_callback\";s:11:\"node_access\";s:16:\"access_arguments\";s:29:\"a:2:{i:0;s:4:\"view\";i:1;i:1;}\";s:13:\"page_callback\";s:14:\"node_page_view\";s:14:\"page_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:5:\"title\";s:0:\"\";s:14:\"title_callback\";s:15:\"node_page_title\";s:15:\"title_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:4:\"type\";s:1:\"4\";s:11:\"description\";s:0:\"\";s:9:\"menu_name\";s:13:\"primary-links\";s:4:\"mlid\";s:3:\"114\";s:4:\"plid\";s:1:\"0\";s:9:\"link_path\";s:6:\"node/4\";s:11:\"router_path\";s:6:\"node/%\";s:10:\"link_title\";s:51:\"โครงการและกิจกรรม\";s:7:\"options\";s:101:\"a:1:{s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:51:\"โครงการและกิจกรรม\";}}\";s:6:\"module\";s:4:\"menu\";s:6:\"hidden\";s:1:\"0\";s:8:\"external\";s:1:\"0\";s:12:\"has_children\";s:1:\"0\";s:8:\"expanded\";s:1:\"0\";s:6:\"weight\";s:1:\"3\";s:5:\"depth\";s:1:\"1\";s:10:\"customized\";s:1:\"0\";s:2:\"p1\";s:3:\"114\";s:2:\"p2\";s:1:\"0\";s:2:\"p3\";s:1:\"0\";s:2:\"p4\";s:1:\"0\";s:2:\"p5\";s:1:\"0\";s:2:\"p6\";s:1:\"0\";s:2:\"p7\";s:1:\"0\";s:2:\"p8\";s:1:\"0\";s:2:\"p9\";s:1:\"0\";s:7:\"updated\";s:1:\"0\";s:15:\"in_active_trail\";b:0;s:6:\"access\";b:0;}s:5:\"below\";b:0;}i:115;a:2:{s:4:\"link\";a:38:{s:14:\"load_functions\";s:26:\"a:1:{i:1;s:9:\"node_load\";}\";s:16:\"to_arg_functions\";s:0:\"\";s:15:\"access_callback\";s:11:\"node_access\";s:16:\"access_arguments\";s:29:\"a:2:{i:0;s:4:\"view\";i:1;i:1;}\";s:13:\"page_callback\";s:14:\"node_page_view\";s:14:\"page_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:5:\"title\";s:0:\"\";s:14:\"title_callback\";s:15:\"node_page_title\";s:15:\"title_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:4:\"type\";s:1:\"4\";s:11:\"description\";s:0:\"\";s:9:\"menu_name\";s:13:\"primary-links\";s:4:\"mlid\";s:3:\"115\";s:4:\"plid\";s:1:\"0\";s:9:\"link_path\";s:6:\"node/5\";s:11:\"router_path\";s:6:\"node/%\";s:10:\"link_title\";s:48:\"ศิลปะทอผ้าซาโอริ\";s:7:\"options\";s:98:\"a:1:{s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:48:\"ศิลปะทอผ้าซาโอริ\";}}\";s:6:\"module\";s:4:\"menu\";s:6:\"hidden\";s:1:\"0\";s:8:\"external\";s:1:\"0\";s:12:\"has_children\";s:1:\"0\";s:8:\"expanded\";s:1:\"0\";s:6:\"weight\";s:1:\"6\";s:5:\"depth\";s:1:\"1\";s:10:\"customized\";s:1:\"0\";s:2:\"p1\";s:3:\"115\";s:2:\"p2\";s:1:\"0\";s:2:\"p3\";s:1:\"0\";s:2:\"p4\";s:1:\"0\";s:2:\"p5\";s:1:\"0\";s:2:\"p6\";s:1:\"0\";s:2:\"p7\";s:1:\"0\";s:2:\"p8\";s:1:\"0\";s:2:\"p9\";s:1:\"0\";s:7:\"updated\";s:1:\"0\";s:15:\"in_active_trail\";b:0;s:6:\"access\";b:0;}s:5:\"below\";b:0;}i:116;a:2:{s:4:\"link\";a:38:{s:14:\"load_functions\";s:26:\"a:1:{i:1;s:9:\"node_load\";}\";s:16:\"to_arg_functions\";s:0:\"\";s:15:\"access_callback\";s:11:\"node_access\";s:16:\"access_arguments\";s:29:\"a:2:{i:0;s:4:\"view\";i:1;i:1;}\";s:13:\"page_callback\";s:14:\"node_page_view\";s:14:\"page_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:5:\"title\";s:0:\"\";s:14:\"title_callback\";s:15:\"node_page_title\";s:15:\"title_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:4:\"type\";s:1:\"4\";s:11:\"description\";s:0:\"\";s:9:\"menu_name\";s:13:\"primary-links\";s:4:\"mlid\";s:3:\"116\";s:4:\"plid\";s:1:\"0\";s:9:\"link_path\";s:6:\"node/6\";s:11:\"router_path\";s:6:\"node/%\";s:10:\"link_title\";s:36:\"หนังสือธรรมะ\";s:7:\"options\";s:86:\"a:1:{s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"หนังสือธรรมะ\";}}\";s:6:\"module\";s:4:\"menu\";s:6:\"hidden\";s:1:\"0\";s:8:\"external\";s:1:\"0\";s:12:\"has_children\";s:1:\"0\";s:8:\"expanded\";s:1:\"0\";s:6:\"weight\";s:1:\"5\";s:5:\"depth\";s:1:\"1\";s:10:\"customized\";s:1:\"0\";s:2:\"p1\";s:3:\"116\";s:2:\"p2\";s:1:\"0\";s:2:\"p3\";s:1:\"0\";s:2:\"p4\";s:1:\"0\";s:2:\"p5\";s:1:\"0\";s:2:\"p6\";s:1:\"0\";s:2:\"p7\";s:1:\"0\";s:2:\"p8\";s:1:\"0\";s:2:\"p9\";s:1:\"0\";s:7:\"updated\";s:1:\"0\";s:15:\"in_active_trail\";b:0;s:6:\"access\";b:0;}s:5:\"below\";b:0;}i:117;a:2:{s:4:\"link\";a:38:{s:14:\"load_functions\";s:26:\"a:1:{i:1;s:9:\"node_load\";}\";s:16:\"to_arg_functions\";s:0:\"\";s:15:\"access_callback\";s:11:\"node_access\";s:16:\"access_arguments\";s:29:\"a:2:{i:0;s:4:\"view\";i:1;i:1;}\";s:13:\"page_callback\";s:14:\"node_page_view\";s:14:\"page_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:5:\"title\";s:0:\"\";s:14:\"title_callback\";s:15:\"node_page_title\";s:15:\"title_arguments\";s:14:\"a:1:{i:0;i:1;}\";s:4:\"type\";s:1:\"4\";s:11:\"description\";s:0:\"\";s:9:\"menu_name\";s:13:\"primary-links\";s:4:\"mlid\";s:3:\"117\";s:4:\"plid\";s:1:\"0\";s:9:\"link_path\";s:6:\"node/7\";s:11:\"router_path\";s:6:\"node/%\";s:10:\"link_title\";s:36:\"ติดต่อบริจาค\";s:7:\"options\";s:86:\"a:1:{s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"ติดต่อบริจาค\";}}\";s:6:\"module\";s:4:\"menu\";s:6:\"hidden\";s:1:\"0\";s:8:\"external\";s:1:\"0\";s:12:\"has_children\";s:1:\"0\";s:8:\"expanded\";s:1:\"0\";s:6:\"weight\";s:1:\"7\";s:5:\"depth\";s:1:\"1\";s:10:\"customized\";s:1:\"0\";s:2:\"p1\";s:3:\"117\";s:2:\"p2\";s:1:\"0\";s:2:\"p3\";s:1:\"0\";s:2:\"p4\";s:1:\"0\";s:2:\"p5\";s:1:\"0\";s:2:\"p6\";s:1:\"0\";s:2:\"p7\";s:1:\"0\";s:2:\"p8\";s:1:\"0\";s:2:\"p9\";s:1:\"0\";s:7:\"updated\";s:1:\"0\";s:15:\"in_active_trail\";b:0;s:6:\"access\";b:0;}s:5:\"below\";b:0;}}s:10:\"node_links\";a:6:{i:2;a:1:{i:112;R:44;}i:3;a:1:{i:113;R:85;}i:4;a:1:{i:114;R:126;}i:5;a:1:{i:115;R:167;}i:6;a:1:{i:116;R:208;}i:7;a:1:{i:117;R:249;}}}', created = 1414028206, expire = 0, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'links:primary-links:tree-data:149008b2013b8c5eea4bd8cb89f9906a' in /var/www/vhosts/arunsawad.com/mayagotami/mayagotami/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Can't find file: 'cache_menu' (errno: 2) query: UPDATE cache_menu SET data = 'links:primary-links:tree-data:149008b2013b8c5eea4bd8cb89f9906a', created = 1414028206, expire = 0, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = 'links:primary-links:page-cid:blog:1' in /var/www/vhosts/arunsawad.com/mayagotami/mayagotami/includes/cache.inc on line 109.

"โชคดีที่ได้รู้"หนังสือเล่มใหม่โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ได้ ธรรมะ ได้ความสนุก ลึกซึ้งถึงสาระ เล่มใหม่ล่าสุดจากพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
การ ปฏิบัติธรรม มักจะมีปัญหาที่ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความสับสน กังวลใจอยู่เสมอ สงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ทั้งในความคิด และแนวทางปฏิบัติ จึงได้มีผู้รวบรวมคำถาม ถามพระอาจารย์มิตซูโอะ ซึ่งท่านก็ได้ตอบอย่างกระจ่างชัด ตามเรื่องต่างๆ เช่น
- รู้ทันกรรม การบรรลุ
- สมาธินำชีวิต ความรู้ทางศาสนา
- แนวทางการปฏิบัติธรรม

"รู้เท่าทันกรรม ชีวิตเป็นสุข"หนังสือเล่มใหม่โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ได้ ธรรมะ ได้ความสนุก ลึกซึ้งถึงสาระ 2 เล่มใหม่ล่าสุดจากพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
รู้เท่า หมายถึง รู้ตามความเป็นจริงว่า รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสธรรมารมณ์ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
รู้ทัน หมายถึง สติว่องไว เป็นมหาสติ สามารถกำหนดรู้ทันอารมณ์ได้ในแต่ละปัจจุบันขณะ

"ดีใจที่ได้ทราบ"หนังสือเล่มใหม่โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ได้ ธรรมะ ได้ความสนุก ลึกซึ้งถึงสาระ เล่มใหม่ล่าสุดจากพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
ความ ทุกข์ในการใช้ชีวิตประจำวันนั้นมีมากล้นเหลือประมาณ จนบางครั้งก็เกิดคำถามต่างๆ ขึ้นมากมายว่า จะดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำถามคำตอบของพระอาจารย์มิตซูโอะในเรื่องชีวิตประจำวัน จัดเรียงแยกหมวดหมู่ เช่น เรื่องครอบครัว คู่รัก การทำงาน การทำบุญ บั้นปลายชีวิต รวมถึงเรื่องภพชาติ การเกิดใหม่

หนังสือเล่มนี้ เน้นไปที่ความรู้และหลักปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวัน แนะนำร้านค้าให้วางควบคู่ไปกับเล่ม “โชคดีที่ได้รู้” ซึ่งจะเป็นการตอบปัญหาเน้นทางด้านการปฏิบัติธรรม

หนังสือใหม่ "อีกหนึ่งมุมมอง" รวมบทสัมภาษณ์ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

"....ต้นซากุระต้นเดียว ทำให้คนจำนวนมากมีความสุขได้
เราก็อยากให้ชีวิตเราเป็นเหมือนต้นซากุระต้นหนึ่ง ที่มีความงาม และให้ความสุขแก่ผู้คน
"งาม"ตามความหมายของพระพุทธศาสนาก็คืองามในศีล สมาธิ และปัญญา..."

หนังสือ "อีกหนึ่งมุมมอง"เล่มนี้เป็นการรวมรวมบทสัมภาษณ์ที่ท่านพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกได้เมตตาให้สัมภาษณ์ไว้กับสำนักพิมพ์ต่างๆและตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือรวม 5 เล่ม ในช่วงปี พ.ศ2552 อันเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงจนทำให้ผู้คนจำนวนมากเกิดความเครียด และไม่สบายใจ

บทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์ที่รวบรวมไว้ดังกล่าว ได้สะท้อนมุมมองของท่านต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ โดยใช้พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการแก้ปัญหาทั้งปวง

ผู้จัดทำเชื่อมั่นว่า "อีกมุมมอง" จากท่านพระอาจารย์คเวสโกจะให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามแก่ท่านผู้อ่าน และเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านปลูกจิตสำนึกแห่งความรักและเมตตาแก่ตัวเองไว้ในหัวใจ เพื่อเข้าถึงความสุขสบายใจในทุกสถานการณ์

รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม


รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
(อาคาร 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 2,480 ตรม. และอาคารประกอบสูง 3 ชั้น อีก 2 อาคาร
พื้นที่ใช้สอย 420 ตรม.) เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดอบรมปฏิบัติธรรมและเป็นสำนักงานของมูลนิธิมายา
โคตมี และมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

28 พฤษภาคม 2553 วันวิสาขบูชาและปีนี้ตรงกับวันเกิดของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก


28 พฤษภาคม 2553

วันวิสาขบูชาและปีนี้ตรงกับวันเกิดของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เวลา 12:00 น. วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ณ วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ตรงกับวันวิสาขบูชาและปีนี้ตรงกับวันเกิดของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก คณะศิษย์วัดสุนันทวนาราม มูลนิธิมายา โคตมี และมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก มีความยินดีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นปัจจัยในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม (อาคาร 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 2,480 ตรม. และอาคารประกอบสูง 3 ชั้น อีก 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 420 ตรม.)

กำหนดการเทศนาธรรม

« October 2014 »
SunMonTueWedThuFriSat
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031